Obarvení od 10. 6. 219 levá část
Obarvení od 10. 6. 219 pravá část
Obarvení od 10. 6. 2019 horní část

Pravidla Golfu

Stručný průvodce Pravidly

Tento průvodce se zaměřuje na běžně se vyskytující pravidlové situace a pokouší se podat jednoduché vysvětlení k příslušným Pravidlům. Průvodce nenahrazuje Pravidla golfu, se kterými by se hráč měl v případě jakýchkoli nejasností poradit. Podrobnější informace ohledně zde popsaných situací naleznete u příslušného Pravidla.


Všeobecně

Golfová hra by měla být vedena ve zdravém sportovních duchu. Abyste pochopili, co to znamená, přečtěte si v Pravidlech oddíl Etiketa. Zejména pak:
• berte ohled na ostatní hráče,
• hrajte přiměřeně rychle a buďte připraveni umožnit skupině, která hraje rychleji, aby vás předešla, a
• pečujte o hřiště tím, že budete uhrabovat bankry, vracet vyseknuté drny a opravovat stopy po dopadech míčů na jamkovištích.

Před zahájením kola byste si měli:
• přečíst Místní pravidla uvedená na výsledkovém lístku nebo na nástěnce,
• označit svůj míč nějakou značkou. Řada hráčů hraje míče stejné značky a typu, a pokud nebudete schopni identifikovat svůj míč, bude považován za ztracený (Pravidla 12-2 a 27-1),
• přepočítat své hole. Můžete jich mít nejvýše 14. (Pravidlo 4-4)

Během kola
• nežádejte nikoho o radu kromě svého partnera (tj. hráče hrajícího za vaši stranu) nebo vašich nosičů. Neraďte nikomu kromě svého partnera. Můžete se nicméně ptát na informace ohledně Pravidel, vzdáleností a polohy překážek, praporkové tyč apod. (Pravidlo 8-1),
• nehrajte žádné cvičné rány během hraní jamky (Pravidlo 7-2),
• nepoužívejte žádné umělé pomůcky nebo neobvyklou výstroj, kromě případů výslovně povolených Místními pravidly (Pravidlo 14-3).

Po dohrání kola:
• ve hře na jamky se ujistěte, že výsledek zápasu byl zvěřejněn,
• ve hře na rány se ujistěte, aby váš výsledkový lístek byl správně a úplně vyplněn (včetně toho, že ho podepíšete vy i váš zapisovatel) a bez prodlení ho odevzdejte Soutěžnímu výboru (Pravidlo 6-6).


Pravidla hry


Na odpališti (Pravidlo 11)

Ránu z odpaliště hrajte z místa mezi odpališťovými kameny.
Míč nesmíte nasadit před spojnici předních okrajů těchto kamenů, ale dozadu se můžete posunout až na délku dvou holí od této spojnice.

Pokud odehraje svou první ránu na jamce odjinud než z tohoto vymezeného prostoru:
• ve hře na jamky to není trestné, ale váš soupeř vás může nechat ránu opakovat, pokud tak učiní okamžitě;
• ve hře na rány dostanete dvě trestné rány a svou chybu musíte napravit tak, že odehrajete ze správného místa.


Hraní míče (Pravidla 12, 13, 14 a 15)

Pokud si myslíte, že se jedná o váš míč, ale nevidíte svou identifikační značku, můžete označit polohu míče a míč zvednout, abyste ho mohli identifikovat. Musíte to ovšem předem oznámit svému zapisovateli nebo soupeři (Pravidlo 12-2).

Hrajte míč jak leží. Nevylepšujte jeho polohu, prostor svého předpokládaného postoje nebo švihu ani směr hry tím, že byste:
• posunovali, odstraňovali, ohýbali nebo lámali cokoli pevného nebo rostoucího , vyjma když se tak stane při řádném zaujímání postoje nebo při provádění samotného úderu, nebo
• cokoli stlačovali (Pravidlo 13-2).

Pokud je váš míč v bankru nebo ve vodní překážce:
• nedotýkejte se před vlastním úderem země (nebo vody ve vodní překážce) rukou ani holí, ani
• nehýbejte volnými přírodními předměty (Pravidlo 13-4).

Pokud odehrajete nesprávný míč:
• ve hře na jamky ztrácíte jamku;
• ve hře na rány dostanete dvě trestné rány a svou chybu musíte napravit tak, že budete hrát správný míč (Pravidlo 15-3).


Na jamkovišti (Pravidla 16 a 17)

Na jamkovišti můžete:
• označit, zvednout a očistit svůj míč (vždy ho vraťte přesně zpět), a
• opravit stopy po dopadech míčů a ucpávky starých jamek, nikoli však jiná poškození, jako jsou např. stopy po hřebech golfových bot (Pravidlo 16-1).

Pokud hrajete úder na jamkovišti, ujistěte se, že praporková tyč je vytažena nebo obsluhována. Praporková tyč může být vytažena či obsluhována i v případě, že míč leží mimo jamkoviště (Pravidlo 17).


Míč v klidu se pohnul (Pravidlo 18)

Pokud je míč ve hře a:
• vy jím náhodou pohnete,
• neoprávněně ho zvednete, nebo
• se pohne poté, co jste založili za míč,
připočtěte si jednu trestnou ránu a míč vraťte na původní místo (viz ovšem Výjimky u Pravidel 18-2a a 18-2b).

Pokud vaším míčem v klidu pohne někdo jiný než vy, váš partner nebo některý z vašich nosičů, nebo pokud do něj narazí jiný míč, vraťte svůj míč beztrestně na původní místo.

Pokud se míč v klidu pohne vlivem větru nebo sám od sebe, hrajte ho beztrestně jak leží.


Míč v pohybu byl vychýlen nebo zastaven (Pravidlo 19)

Pokud je váš míč po odehrání vychýlen či zastaven vámi, vaším partnerem, některým z vašich nosičů nebo vaší výstrojí, připočtěte si jednu trestnou ránu a míč hrajte jak leží (Pravidlo 19-2).

Pokud je váš míč po odehrání vychýlen či zastaven jiným míčem v klidu, není to zpravidla trestné a míč hrajte, jak leží. Nicméně, pokud jde o hru na rány a oba míče ležely předtím, než jste zahráli úder, na jamkovišti, dostáváte dvě trestné rány (Pravidlo 19-5a).


Zvedání, spuštění a umístění míče (Pravidlo 20)

Předtím, než zvednete míč, který budete vracet na původní místo (např. když ho zvednete na jamkovišti kvůli očištění), musíte polohu míče označit (Pravidlo 20-1).

Pokud zvedáte míč, který budete spouštět či umísťovat na jiné místo (např. spuštění míče do vzdálenosti nejvýše dvou délek hole v případě nehratelného míče), nemusíte původní polohu míče označit, nicméně je doporučeno, abyste tak přesto učinili.

Když spouštíte míč, stůjte vzpřímeně, míč držte v natažené paži v úrovni ramen a upusťte ho.

Nejčastější situace, kdy musíte spuštění opakovat, jsou, když se míč:
• zakutálí do takové pozice, že dochází ke stejnému překážení, od jakého byl využita úleva (např. od nepohyblivé závady),
• zakutálí dále než na dvě délky hole od místa, na které byl spuštěn, nebo
• zastaví na místě, které je blíže jamce, než je jeho původní poloha, nejbližší místo úlevy nebo místo, kde naposledy překročil hranici vodní překážky.

Celkem existuje devět situací, kdy je třeba spuštění opakovat, a ty jsou popsány v Pravidle 20-2c.

Pokud se míč i napodruhé zakutálí do některé z těchto pozic, umístěte ho na místo, kde se při posledním spuštění poprvé dotkl hřiště.


Míč napomáhá nebo překáží ve hře (Pravidlo 22)

Můžete:
• zvednout svůj míč, nebo nechat zvednout jakýkoli jiný míč, pokud se domníváte, že by mohl napomáhat ve hře jinému hráči, nebo
• nechat zvednou libovolný míč, který by vám mohl překážet ve hře.

Nesmíte se smluvit, že ponecháte míč na místě proto, aby napomáhal ve hře jinému hráči.

Míč, který je zvednut, protože by mohl napomáhat nebo překážet ve hře, se nesmí očistit, kromě případu, kdy byl zvednut na jamkovišti.


Volné přírodní předměty (Pravidlo 23)

Můžete pohnout volným přírodním předmětem (tj. předměty přírodní povahy, jako jsou kameny, volné listy a větvičky), pokud neleží ve stejné překážce, jako váš míč. Pokud se v důsledku toho, že jste odstranili volný přírodní předmět, váš míč pohne, musíte ho vrátit na původní místo. Pokud se tak nestalo na jamkovišti, dostanete jednu trestnou ránu.


Pohyblivé závady (Pravidlo 24-1)

Pohyblivou závadu (tj. přenosný umělý předmět, jako jsou hrábě, láhve apod.) můžete beztrestně odstranit bez ohledu na to, kde se nachází. Pokud se v důsledku toho váš míč pohne, není to trestné a musíte ho vrátit na původní místo.

Pokud míč leží v pohyblivé závadě nebo na ní, můžete ho zvednout, závadu odstranit a míč beztrestně spustit na místo přímo pod místem, kde míč na závadě ležel, s výjimkou jamkoviště, kde míč na toto místo umístíte.


Nepohyblivé závady a půda v abnormálním stavu (Pravidla 24-2 a 25-1)

Nepohyblivá závada je jakýkoli umělý objekt na hřišti, kterým nelze pohnout vůbec (např. budova) nebo kterým nelze pohnout snadno (např. pevně zapuštěný ukazatel). Objekty, které vyznačují hranici hřiště, nejsou závady.

Půda v abnormálním stavu je náhodná voda, půda v opravě nebo díra, hromádka či cestička vytvořená norujícím zvířetem, plazem nebo ptákem.

S výjimkou případu, kdy je míč ve vodní překážce, máte nárok na beztrestnou úlevu, pokud nepohyblivá závada nebo půda v abnormálním stavu fyzicky překáží v poloze míče nebo ve vašem postoji nebo švihu. Míč můžete zvednout a spustit do vzdálenosti jedné délky hole od nejbližšího místa úlevy (viz Definici „Nejbližší místo úlevy“), avšak ne blíže jamce, než je toto nejbližší místo úlevy (viz nákres). Pokud je míč na jamkovišti, pak ho na nejbližší místo úlevy umístíte, přičemž toto místo může být i mimo jamkoviště.

Kromě případu, kdy se jak míč, tak i nepohyblivá závada nebo půda v abnormálním stavu nacházejí na jamkovišti, nemáte nárok na úlevu kvůli překážení ve směru hry.

V případě, že je míč v bankru, máte ještě doplňkovou možnost úlevy od zmíněného překážení, kdy původní míč spustíte se započtením jedné trestné rány mimo bankr dozadu za něj.

Následující nákres ilustruje pojem „nejbližší místo úlevy“ pro Pravidla 24-2 a 25-1 pro pravorukého hráče.

 

B1 = pozice míče na cestě, v půdě v opravě (GUR) apod. P1 = nejbližší místo úlevy P1-A-A = vystínovaná oblast, do které je nutno míč spustit, poloměr o délce jedné hole, pro měření je možno použít libovolnou hůl = pomyslný postoj odpovídající hraní míče z bodu P2 holí, kterou by si hráč býval zvolil ke své ráně B2 = pozice míče na cestě, v půdě v opravě (GUR), atd. P2 = nejbližší místo úlevy P2-C-C = vystínovaná oblast, do které je nutno míč spustit, poloměr o délce jedné hole, pro měření je možno použít libovolnou hůl


Vodní překážky (Pravidlo 26)

Jestliže je váš míč ve vodní překážce (žluté kolíky nebo čáry), můžete ho hrát, jak leží, nebo s jednou trestnou ránou:
• zahrát míč z místa, odkud jste hráli svou poslední ránu, nebo
• spustit míč libovolně daleko za vodní překážkou na linii tvořené jamkou, místem, kde míč naposledy překročil hranici vodní překážky a místem, na které budete spouštět míč.

Jestliže je váš míč v podélné vodní překážce (červené kolíky nebo čáry), můžete navíc, kromě výše uvedených možností pro míč ve vodní překážce, spustit míč s jednou trestnou ránou do vzdálenosti dvou délek hole od:
• místa, kde míč naposledy překročil hranici překážky, nebo
• místa na opačné straně překážky, které je stejně daleko od jamky jako místo, kde míč naposledy překročil hranici překážky,
avšak nikoli blíže k jamce než takto určený bod.

 

Ztracený míč, míč mimo hřiště; Provizorní míč (Pravidlo 27)

Najděte si v Místních pravidlech, kde a jak jsou definovány hranice hřiště. Zpravidla to bývá pomocí plotů, zdí, bílými kolíky nebo bílými čarami.

Pokud je váš míč ztracen mimo vodní překážku nebo je mimo hřiště, musíte s jednou trestnou ránou hrát míč z místa, odkud jste hráli svou poslední ránu, tj. se ztrátou rány a vzdálenosti.

Máte 5 minut na to, abyste svůj míč našli. Pokud míč není nalezen do 5 minut, je ztracen.

Pokud se po své ráně domníváte, že váš míč může být ztracen mimo vodní překážku nebo může být mimo hřiště, měli byste zahrát provizorní míč. Musíte prohlásit, že hrajete provizorní míč, a zahrát ho dříve, než se vydáte kupředu hledat původní míč.

Pokud je původní míč je ztracen (jinde než ve vodní překážce) nebo je mimo hřiště, musíte se započtením jedné trestné rány pokračovat ve hře provizorním míčem. Pokud je původní míč nalezen na hřišti, musíte pokračovat ve hře tímto míčem a musíte zanechat hry provizorním míčem.


Nehratelný míč (Pravidlo 28)

Jestliže je váš míč ve vodní překážce a vy ho nechcete hrát, jak leží, musíte postupovat podle Pravidla o vodní překážce - Pravidlo o nehratelném míči nelze uplatnit. Kdekoli jinde na hřišti můžete, pokud se domníváte, že váš míč je nehratelný, s jednou trestnou ránou:
• zahrát míč z místa, odkud jste hráli svou poslední ránu, nebo
• spustit míč libovolně daleko zpátky na linii tvořené jamkou, místem, kde leží původní míč, a místem, na které budete spouštět míč, nebo
• spustit míč do vzdálenosti dvou délek hole od místa, kde leží původní míč, avšak ne blíže k jamce.

Pokud je váš míč v bankru, můžete postupovat stejným způsobem s tím omezením, že pokud spouštíte míč po linii zpět nebo do vzdálenosti dvou délek hole, musíte ho spustit v daném bankru.    Zpět
    TOPlist