Obarvení od 10. 6. 219 levá část
Obarvení od 10. 6. 219 pravá část
Obarvení od 10. 6. 2019 horní část

Pravidla Golfu

Hlavní změny zavedené ve znění pro rok 2012


Pravidla golfu

Definice

Založení za míč
Definice je změněna tak, že hráč založí za míč pouhým přiložením hole k zemi bezprostředně před nebo za míč, bez ohledu na to, zda zaujal postoj. V principu tak Pravidla již neřeší založení za míč v překážce.
(Viz též související změnu v Pravidle 18-2b)

Pravidla

Pravidlo 1-2. Ovlivňování pohybu míče nebo změna fyzických podmínek
Pravidlo je změněno tak, aby jasněji vyjadřovalo, že pokud hráč úmyslně podnikne něco, aby ovlivnil pohyb míče nebo změnil fyzické podmínky mající vliv na hru na jamce, způsobem, který není Pravidly povolen, uplatní se Pravidlo 1-2 jen tehdy, pokud se na hráčovu akci již nevztahuje ustanovení jiného Pravidla. Například pokud si hráč zlepší polohu svého míče, poruší tím Pravidlo 13-2 a tudíž se uplatní právě toto Pravidlo, zatímco situaci, kdy hráč úmyslně zlepší polohu míče svého spoluhráče, Pravidlo 13-2 neřeší,
takže se uplatní Pravidlo 1-2.

Pravidlo 6-3a. Čas startu
Pravidlo 6-3a je změněno tak, že trest za pozdní start do pěti minut od startovního času se namísto diskvalifikace zmírňuje na ztrátu první jamky ve hře na jamky nebo na dvě trestné rány ve hře na rány. Dříve bylo možné toto zmírnění zavést v Podmínkách soutěže.

Pravidlo 12-1. Viditelnost míče; Hledání míče
Pravidlo 12-1 je přeformátováno pro lepší srozumitelnost. Navíc je změněno tak, aby (i) pokud míč může být přikryt pískem, umožňovalo hráči hledat svůj míč kdekoli na hřišti, přičemž pokud se míčem při takovém hledání pohne, není to trestné, a aby (ii) pokud je předpoklad, že míč je v překážce přikryt volnými přírodními předměty a hráč s ním při hledání pohne, byl aplikován trest jedné trestné rány podle Pravidla 18-2a.

Pravidlo 13-4. Míč v překážce; Zakázané úkony
Výjimka 2 u Pravidla 13-4 je změněna tak, aby umožňovala hráči uhladit písek nebo zeminu v překážce kdykoli, a to i před odehráním rány z této překážky, pokud je tím sledována výhradně péče o hřiště a nedojde k porušení Pravidla 13-2.

Pravidlo 18-2b. Míč se pohne po založení
Je přidána nová Výjimka, podle které hráč není potrestán, pokud se jeho míč pohne po založení, pokud je známo nebo prakticky jisté, že hráč nezpůsobil, že se míč pohnul. Například pokud míčem po založení pohne
poryv větru, není to trestné a míč se hraje z nové pozice.

Pravidlo 19-1. Míč v pohybu vychýlen nebo zastaven vnějším vlivem
Poznámka je rozšířena o předepsaný postup v různých případech, kdy je míč v pohybu úmyslně vychýlen nebo zastaven vnějším vlivem.

Pravidlo 20-7c. Hra z nesprávného místa; Hra na rány
Poznámka 3 je změněna tak, že pokud má být hráč potrestán za hru z nesprávného místa, budou trestem ve většině případů pouze dvě trestné rány, a to i pokud hráč před odehráním míče poruší nějaké další Pravidlo.

Dodatek IV

Je přidán nový Dodatek zahrnující obecné předpisy týkající se zařízení a další výstroje, jako jsou týčka, rukavice a zařízení na měření vzdálenosti.

Pravidla amatérského statusu

Definice

Amatérský golfista
Definice je změněna tak, aby jasněji určovala, že „amatérský golfista“ je ten, kdo hraje golf kvůli výzvě, kterou tato hra představuje, a nikoli jako své povolání nebo za účelem finančního zisku, a to bez ohledu na to, zda hraje soutěžně nebo rekreačně.

Golfová dovednost nebo věhlas
Je zavedeno pětileté období, po které si hráč udrží svůj „golfový věhlas“ i potom, co jeho golfová dovednost poklesne.

Výherní poukazy
Definice je rozšířena o možnost využití výherních poukazů k nákupu zboží a služeb od golfového klubu.

Pravidla

Pravidlo 1-3. Amatérismus; Záměr Pravidel
Pravidlo je pozměněno tak, aby zopakovalo, proč je rozdíl mezi amatérským a profesionálním golfem a proč jsou při amatérské hře potřebná určitá omezení a limity.

Pravidlo 2-1. Profesionalismus; Všeobecně
Nové Pravidlo 2-1 obsahuje konsolidovanou formu stávajících Pravidel ohledně profesionalismu.

Pravidlo 2-2. Profesionalismus; Smlouvy a dohody
Národní golfové svazy nebo asociace – Je přidáno nové Pravidlo 2-2(a), které umožňuje amatérskému golfistovi uzavřít smlouvu nebo dohodu se svým národním golfovým svazem nebo asociací za předpokladu, že tím nezíská žádný finanční zisk, ať už přímo nebo nepřímo, v době, kdy je stále amatérským golfistou.

Profesionální agenti, sponzoři a další třetí strany – Je přidáno nové Pravidlo 2-2(b), které umožňuje amatérskému golfistovi, který dovršil alespoň 18. rok věku, uzavřít smlouvu nebo dohodu s třetí stranou, která se týká výhradně golfistovy budoucnosti coby profesionálního golfisty, za předpokladu, že tím nezíská žádný finanční zisk, ať už přímo nebo nepřímo, v době, kdy je stále amatérským golfistou.

Pravidlo 3-2b. Ceny za hole-in-one
Nové Pravidlo 3-2b vyjímá z obecného limitu pro výhry ceny (včetně finančních) udělené za dosažení hole-in-one během normálního kola. Tato výjimka se týká výhradně cen za hole-in-one (nikoli soutěží „longest drive“ nebo „nearest to pin“) a nevztahuje se na jiné typy soutěží nebo soutěže s možností vícenásobné účasti.

Pravidlo 4-3. Náklady na živobytí
Je přidáno nové Pravidlo, které umožňuje amatérskému golfistovi dostávat podporu na obecné náklady na živobytí, za předpokladu, že tato podpora je schválena a vyplácena prostřednictvím hráčova národního golfového svazu nebo asociace.    Zpět
    TOPlist