Obarvení od 10. 6. 219 levá část
Obarvení od 10. 6. 219 pravá část
Obarvení od 10. 6. 2019 horní část

Pravidla Golfu

6-8. Přerušení hry; Obnovení hry

a. Kdy je povoleno

Hráč nesmí přerušit hru kromě případů, kdy:
(i) hru přeruší Soutěžní výbor;
(ii) se obává nebezpečí blesku;
(iii) požaduje rozhodnutí Soutěžního výboru o sporné otázce (viz Pravidla 2-5 a 34-3); nebo
(iv) má pro to jiný dobrý důvod, např. náhlé onemocnění.

Špatné počasí není samo o sobě dostatečným důvodem pro přerušení hry.

Jestliže hráč přeruší hru bez výslovného svolení Soutěžního výboru, musí to Soutěžnímu výboru ohlásit, co nejdříve je to možné. Pokud tak učiní a Soutěžní výbor uzná jeho důvod za dostatečný, není potrestán. Jinak je hráč diskvalifikován.

Výjimka ve hře na jamky: Hráči, kteří přeruší zápas ve hře na jamky po vzájemné dohodě, nejsou diskvalifi kováni, pokud tím nezdrží celou soutěž.

Poznámka: Opuštění hřiště neznamená samo o sobě přerušení hry.

b. Postup při přerušení hry Soutěžním výborem

Jestliže je hra přerušena Soutěžním výborem a hráči v zápase nebo ve skupině jsou právě mezi dvěma jamkami, nesmí začít hrát dříve, než Soutěžní výbor nařídí obnovení hry. Jestliže již začali hrát jamku, mohou hru okamžitě přerušit nebo v ní pokračovat, pokud tak učiní bez zdržování. Jestliže se rozhodnou pokračovat, mohou hru přerušit ještě před dohráním jamky. Po dohrání jamky musí být hra přerušena v každém případě.

Hráči musí pokračovat ve hře, jakmile Soutěžní výbor nařídí obnovení hry.

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 6-8b:
Diskvalifikace.

Poznámka: Soutěžní výbor může v podmínkách soutěže (Pravidlo 33-1) stanovit, že v potenciálně nebezpečných situacích musí být hra přerušena okamžitě, jakmile to Soutěžní výbor nařídí. Pokud hráč hru okamžitě nepřeruší, je diskvalifikován, pokud okolnosti neopravňují prominutí uvedeného trestu podle Pravidla 33-7.

c. Zvednutí míče při přerušení hry

Jestliže hráč přeruší hru podle Pravidla 6-8a během hraní jamky, může svůj míč beztrestně zvednout, pouze pokud byla hra přerušena Soutěžním výborem nebo pokud pro zvednutí míče existuje dobrý důvod. Před zvednutím míče musí hráč označit jeho polohu. Jestliže hráč přeruší hru a zvedne svůj míč bez výslovného svolení Soutěžního výboru, musí při svém ohlášení Soutěžnímu výboru (Pravidlo 6-8a) ohlásit i zvednutí míče.

Jestliže hráč zvedne svůj míč bez dobrého důvodu, neoznačí před zvednutím jeho polohu nebo neohlásí toto zvednutí míče, je potrestán jednou trestnou ranou.

d. Postup při obnovení hry

Hra musí být obnovena tam, kde byla přerušena, a to i když je obnovena až následujícího dne. Předtím než nebo jakmile je hra obnovena musí hráč postupovat následovně:
(i) jestliže hráč zvedl svůj míč, přičemž k tomu byl dle Pravidla 6-8c oprávněn, musí umístit na místo, ze kterého byl zvednut původní míč, buď původní míč nebo nahrazený míč. Jinak musí vrátit na původní místo původní míč;
(ii) jestliže hráč svůj míč nezvedl, přičemž k tomu byl dle Pravidla 6-8c oprávněn, může svůj míč zvednout, očistit a vrátit na původní místo nebo jej nahradit jiným míčem na místě, ze kterého byl zvednut původní míč. Před zvednutím míče musí hráč označit jeho polohu; nebo
(iii) jestliže došlo během přerušení hry k pohnutí míče nebo předmětu označující jeho polohu, musí hráč umístit míč nebo předmět označující jeho polohu na místo, ze kterého byly původní míč nebo předmět označující jeho polohu přesunuty.

Poznámka: Jestliže není možné zjistit místo, na které se má míč umístit, musí být toto místo co nejpřesněji odhadnuto a míč se musí umístit na toto určené místo. Ustanovení Pravidla 20-3c neplatí.

* TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 6-8d:
Hra na jamky - ztráta jamky; Hra na rány - dvě trestné rány.
*Jestliže hráč obdrží všeobecný trest za porušení Pravidla 6-8d, neobdrží již žádný další trest podle Pravidla 6-8c.

    Odpovědi v poradně    Zpět
    TOPlist