Vyšla nová Pravidla Golfu pro roky 2012 – 2015

06.01.2012 | Ivan Paggio | publikováno v rubrice Novinky
A A A

Z kraje roku nastala významná golfová událost. Česká golfová federce vydala českou verzi Pravidel golfu a Pravidel amatérského statusu, kterými se budeme řídit další čtyři roky, v letech  2012 – 2015.  Pravidla opět přeložil předseda Komise rozhodčích ČGF Dalibor Procházka. O  změnách v pravidlech se dočtete v jeho článku  zde, nebo dále v tomoto textu.
Pravidla jsou vydána v nákladu 40.000 výtisků a stojí stále 50 kč  za jeden výtisk.
Již nyní jsou k dispozici v sídle v ČGF v Erpet Golf Centru, jinak se  brzy objeví v klubech a proshopech pomocí běžných distribučních kanálů.
V nejbližší době budou nová pravidla implementována do rubriky Pravidla na Golf.cz  a do naší Pravidlové poradny.

Hlavní změny pravidel

Definice
Založení za míč
Definice je změněna tak, že hráč založí za míč pouhým přiložením hole k zemi bezprostředně před nebo za míč, bez ohledu na to, zda zaujal postoj. V principu tak Pravidla již neřeší založení za míč v překážce. (Viz též související změnu v Pravidle 18-2b)

Pravidla  golfu

Pravidlo 1-2. Ovlivňování pohybu míče nebo změna fyzických podmínek
Pravidlo je změněno tak, aby jasněji vyjadřovalo, že pokud hráč úmyslně podnikne něco, aby ovlivnil pohyb míče nebo změnil fyzické podmínky mající vliv na hru na jamce, způsobem, který není Pravidly povolen, uplatní se Pravidlo 1-2 jen tehdy, pokud se na hráčovu akci již nevztahuje ustanovení jiného Pravidla. Například pokud si hráč zlepší polohu svého míče, poruší tím Pravidlo 13-2 a tudíž se uplatní právě toto Pravidlo, zatímco situaci, kdy hráč úmyslně zlepší polohu míče svého spoluhráče, Pravidlo 13-2 neřeší, takže se uplatní Pravidlo 1-2.

Pravidlo 6-3a. Čas startu
Pravidlo 6-3a je změněno tak, že trest za pozdní start do pěti minut od startovního času se namísto diskvalifikace zmírňuje na ztrátu první jamky ve hře na jamky nebo na dvě trestné rány ve hře na rány. Dříve bylo možné toto zmírnění zavést v Podmínkách soutěže.

Pravidlo 12-1. Viditelnost míče; Hledání míče
Pravidlo 12-1 je přeformátováno pro lepší srozumitelnost. Navíc je změněno tak, aby (i) pokud míč může být přikryt pískem, umožňovalo hráči hledat svůj míč kdekoli na hřišti, přičemž pokud se míčem při takovém hledání pohne, není to trestné, a aby (ii) pokud je předpoklad, že míč je v překážce přikryt volnými přírodními předměty a hráč s ním při hledání pohne, byl aplikován trest jedné trestné rány podle Pravidla 18-2a.

Pravidlo 13-4. Míč v překážce; Zakázané úkony
Výjimka 2 u Pravidla 13-4 je změněna tak, aby umožňovala hráči uhladit písek nebo zeminu v překážce kdykoli, a to i před odehráním rány z této překážky, pokud je tím sledována výhradně péče o hřiště a nedojde k porušení Pravidla 13-2.

Pravidlo 18-2b. Míč se pohne po založení
Je přidána nová Výjimka, podle které hráč není potrestán, pokud se jeho míč pohne po založení, pokud je známo nebo prakticky jisté, že hráč nezpůsobil, že se míč pohnul. Například pokud míčem po založení pohne poryv větru, není to trestné a míč se hraje z nové pozice.

Pravidlo 19-1. Míč v pohybu vychýlen nebo zastaven vnějším vlivem
Poznámka je rozšířena o předepsaný postup v různých případech, kdy je míč v pohybu úmyslně vychýlen nebo zastaven vnějším vlivem.

Pravidlo 20-7c. Hra z nesprávného místa; Hra na rány
Poznámka 3 je změněna tak, že pokud má být hráč potrestán za hru z nesprávného místa, budou trestem ve většině případů pouze dvě trestné rány, a to i pokud hráč před odehráním míče poruší nějaké další Pravidlo.

 

Pravidla amatérského statusu

Pravidlo 2-2. Profesionalismus; Smlouvy a dohody
Národní golfové svazy nebo asociace – Je přidáno nové Pravidlo 2-2(a), které umožňuje amatérskému golfistovi uzavřít smlouvu nebo dohodu se svým národním golfovým svazem nebo asociací za předpokladu, že tím nezíská žádný finanční zisk, ať už přímo nebo nepřímo, v době, kdy je stále amatérským golfistou.

Profesionální agenti, sponzoři a další třetí strany – Je přidáno nové Pravidlo 2-2(b), které umožňuje amatérskému golfistovi, který dovršil alespoň 18. rok věku, uzavřít smlouvu nebo dohodu s třetí stranou, která se týká výhradně golfistovy budoucnosti coby profesionálního golfisty, za předpokladu, že tím nezíská žádný finanční zisk, ať už přímo nebo nepřímo, v době, kdy je stále amatérským golfi stou.

Pravidlo 3-2b. Ceny za hole-in-one
Nové Pravidlo 3-2b vyjímá z obecného limitu pro výhry ceny (včetně fi nančních) udělené za dosažení hole-in-one během normálního kola. Tato výjimka se týká výhradně cen za hole-in-one (nikoli soutěží „longest drive“ nebo „nearest to pin“) a nevztahuje se na jiné typy soutěží nebo soutěže s možností vícenásobné účasti.

Pravidlo 4-3. Náklady na živobytí
Je přidáno nové Pravidlo, které umožňuje amatérskému golfi stovi dostávat podporu na obecné náklady na živobytí, za předpokladu, že tato podpora je schválena a vyplácena prostřednictvím hráčova národního golfového svazu nebo asociace.

.