Mladé Buky obarvení od 20. 8. 2018
obarvení Mladé Buky od 20. 8. 2018 pravá
obarvení Mladé Buky top od 20. 8. 2018

Volební teze kandidáta na prezidenta ČGF Jiřího Kováře

13.02.2011 | Ivan Paggio | publikováno v rubrice Novinky
A A A

Za několik týdnů dojde k volbě nového prezidenta České golfové federace. Jedním z těch, kteří oznámili svoji kandidaturu na uvolněný post je JUDr. Jiří Kovář, prezident GC Austerlitz a současný člen výboru ČGF. Před dvěma lety kandidoval na viceprezidenta. Na dotaz Golf.cz ke své kandidatuře nás Jiří Kovář seznámil se se svým rozsáhlým volebním programem, ze kterého dnes přinášíme základní teze.

Kandidát na prezidenta Jiří Kovář představil teze svého volebního programu. Jeho základní vize působeni se dají shrnout do pěti K – Klubismus, konzervatismus, korektnost, koncepčnost a krok dopředu

Jiří Kovář potvrzuje základní cíle, které stály a nadále budou stát před ČGF. Jsou to:

  • sportovní golf (soutěže všech stupňů a kategorií, turnajová, hendikepová a členská agenda)

  • státní reprezentace České republiky

  • rozvoj členské základny

  • informační systém českého golfu

  • výkon funkce Národního orgánu řízení golfu

  • rozvoj golfu ( noví golfisté, vzděláváni, servis klubům – normování hřišť, výchova odborníků)

Výše uvedené cíle budou naplňovány průběžnou činnosti v následujících oblastech:

Soutěže ČGF
V roce  2011 jsou naplánované změny v soutěžích, které by měly přinést vyšší efektivitu soutěží. Do budoucna je žádoucí trvale srovnávat naše soutěže se systémem soutěží v golfově vyspělých zemích Evropy, zvažovat časové a finanční náročnosti celého modelu

Státní reprezentace České republiky
Provést zhodnoceni dosavadního systému přípravy reprezentace, vedení, organizace a zabezpečeni činnosti reprezentačních týmů.
Cílem musí být výrazné zlepšení výsledků české státní reprezentace na mezinárodním poli.
S vědomím, že olympiády se mohou účastnit pouze profesionální hráči, nastavit spolupráci s PGAC tak, aby Česká republika byla na olympiádě úspěšná.

Spolupráce s majiteli hřišť
Nové vedeni bude spolupráci s majiteli hřišť považovat za jednu z priorit pro uspěšný vývoj českého golfu.
Budou zavedena pravidelná jednání ČGF s organizací reprezentující zájmy majitelů hřišť, vedle existující operativní komunikace.
(Nový člen=nový hráč=fee pro hřiště)

Spolupráce s PGA Czech
Nové vedeni si klade za cil mnohem více využít potenciál spolupráce mezi ČGF a PGAC  pro:
–  zvýšení úrovně státní reprezentace ČR
–  oblast projektů pro získání nových golfistů
–  pro oblast výchovy nových golfistů
Dále bude  ČGF s PGAC intenzivně spolupracovat  na přirozeném přechodu špičkových amatérských hráčů do profesionálního prostředí a společné výchově olympijských nadějí.

Rozvoj členské základny
Analyzovat akcí Hraj golf – změň život a zjistit příčiny nízké efektivity.
Rozpracovat a realizovat alternativní projekty, především projekt Školní golf, jako přirozenou  platformu získávání nových golfistů.
Projekt Školní golf zahrne mimo  jiné :
– získání golfové kompetence  učitelů s aprobací tělesná výchova ( vysokoškolsky vzdělaní pedagogové).
– zpracování  jednotné metodiky výuky ve školách

Výkonnostní golf – příprava nových talentů
- zaměřit se na zvýšení kvality práce TCM
– pro zachyceni výrazných talentů zřídit dvě výběrová střediska (Čechy a Morava)
– nastavit model přípravy výkonnostního golfisty po cele ose hráč-rodič-klub-TCM-výkonnostní středisko- reprezentace- olympiáda
– prohloubit spolupráci s  PGAC

Finance
- Pokračovat ve velmi úspěšné desetileté spolupráci s agenturou Medea Kultur i po roce 2012, kdy končí stávající smlouva
– Dokončit diskusi o poplatcích od klubů za členy
– Hájit zájmy ČGF v případu rozpadu ČSTV a následném dělení majetku
– Aktivně se zapojit do systému přímého rozdělování finančních prostředků Ministerstvem financi do sportu
– Revidovat efektivitu  rozpočtu ČGF
– Rozpracovat platné usneseni  ČGF o budování vlastního sídla
– Analyzovat marketingové aktivy ČGF (nad rámec smlouvy s Medea Kultur) a tyto využít k získání dlouhodobých finančních zdrojů – jako dalšího zdroje financování.


Interní činnosti ČGF

Správa informačního systému
-  zavedení nových požadavků klubů a provozovatelů
–  zajištění nezpochybnitelné ochrany osobních dat.
– využiti obchodního potenciálu informačního systému (webů, data, reklamní pozice a další využití)

Nadace Hanuše Goldscheidera
Podpora rodících se talentů
Správní orgány oddělit od federačních funkcionářů a získat do správních orgánů významné osobnosti českého života.

Profesionální aparát
Zajistit personální stabilitu a zastupitelnost funkcí v aparátu ČGF.

Výbor ČGF
Činnost zaměřit na koncepční otázky, kluby, provozovatele, PGAC a komunikaci s okolními zeměmi.

Czech Golf Consulting – dceřiná společnost ČGF
Aktivizace činnosti: vzdělávání – rozhodčích, cvičitelů, personálu golfových resortů prostřednictvím  vlastního Národního institutu golfového vzdělávání
Produkce projektů ČGF
Spolupráce s kluby a provozovateli

Výbor ČGF se zaváže zajistit a předložit kontrolu plnění volebního programu pravidelně nejméně jednou ročně,  vždy před členskou schůzí