Mladé Buky obarvení od 20. 8. 2018
obarvení Mladé Buky od 20. 8. 2018 pravá
obarvení Mladé Buky top od 20. 8. 2018

Téma golf v rámci GO a Regiontour Brno 2007

15.01.2007 | Redakce | publikováno v rubrice Novinky
A A A

V pátek 12. ledna 2007 se v rámci odborného doprovodného programu 17. mezinárodního veletrhu průmyslu cestovního ruchu GO a 16. mezinárodního veletrhu turistických možností v regionech Regiontour na brněnském výstavišti uskutečnila odborná panelová diskuse CzechTourism na téma „Propagace České republiky jako golfové destinace v zahraničí“.

V sále Morava konferenčního centra pavilonu A se sešla asi stovka posluchačů z řad novinářů z největších českých hromadných sdělovacích prostředků, ale i z odborných periodik, zástupci firem podnikajících v golfové turistice včetně manažerů golfových hřišť, developerů, komunálních a krajských politiků, zástupců regionální veřejné správy, destinačních managementů a dalších subjektů. Souhrnně řečeno všichni ti, kteří mohou v propagaci a rozvoji ČR jako golfové destinace pomoci nebo k ní mají co říci.

Velká návštěvnost svědčí o atraktivitě zvoleného tématu, k němuž nemalou měrou přispěla i z odborného hlediska velmi kvalitní základna panelistů v čele s ředitelem CzechTourism Rostislavem Vondruškou a prezidentem International Association of Golf Tour Operators (IAGTO) Peterem Waltonem. V panelu se dále aktivně účastnili Jaroslav Kunzl (Česká golfová federace, resp. servisní organizace ČGF Czech Golf Consulting), Marie Jehličková, (prezidentka Czech Golf Travel Association – CGTA), Amara Zemplinerová (TTG Czech Republic, Golf Show), Radmila Kuzicová (Česká spořitelna) a Helena Kopecká (koordinátorka pro golfovou turistiku CzechTourism). Panelovou diskusi velmi zdařile řídil Tomáš Kulman z KPMG Česká republika.

Vzhledem k názvu panelu „Propagace České republiky jako golfové destinace v zahraničí“ byla diskuze zahájena prezentací CzechTourism. Přednesla ji Helena Kopecká a seznámila v ní s aktivitami agentury na poli golfové turistiky v roce 2006 a základními pilíři golfového marketingového plánu na rok 2007. Poté patřilo slovo zahraničnímu hostu Petru Waltonovi, který s velkým potěšením oznámil oficiální tříletou spolupráci mezi CzechTourism a IAGTO, jejímž cílem bude učinit z neobjevené golfové destinace Česká republika destinaci etablovanou. Součástí kontraktu bude také příprava marketingové strategie, jako bonus obdrží CzechTourism od IAGTO inzerci na rok 2007 v evropských golfových časopisech v hodnotě 15 000 Euro zdarma a CGTA pak výraznou slevu na svůj členský příspěvek (potažmo příspěvek svých jednotlivých členů) a právo navýšit svou členskou základnu v rámci IAGTO na 50 členů. Toto je velmi dobrá zpráva pro český golf, která je dokladem snahy CzechTourism veškeré své propagační snahy systematizovat a opřít se o bohaté profesionální zkušenosti IAGTO coby jediné organizace svého druhu na světě.

CzechTourism tuto panelovou diskuzi pořádal s cílem vyvolat debatu o tom, jak by měla vypadat státní propagace golfu, jakou pomoc od agentury soukromý sektor potřebuje. CzechTourism také sledoval záměr zapojit soukromý sektor do příprav akcí na rok 2007, tedy subjekty, kterých se tyto aktivity nejvíce týkají. Zástupci agentury se domnívají, že plán státní instituce na podporu golfu (byť konzultovaný s ČGF a CGTA a jakkoliv dobře míněný), avšak bez možnosti vyjádřit s k něm poskytnuté soukromému sektoru má rozhodě menší šanci na úspěch než plán ještě před realizací zveřejněný a otevřený připomínkám a návrhům.

Diskuze probíhala necelé dvě hodiny. Měla rychlý spád a zajímavý tematický záběr. V souvislosti s golfovou turistikou tu zazněly další zajímavé informace. Marie Jehličková popsala dlouhou cestu, kterou prošla CGTA, než se podařilo získat titul „Neobjevená golfová destinace roku 2007“ a aktivně zapojit státní sektor do propagace golfu, Jaroslav Kunzl prezentoval nový dvouletý vzdělávací program v oblasti golfové turistiky, kterým chce Česká golfová federace aktivně pomoci vyškolit pracovníky nejen v cestovním ruchu o tom, jak správně reagovat ve styku s golfovým turistou, Radmila Kuzicová pak vnesla světlo do oblasti golfových developerských projektů a problematiky jejich financování. Velká část diskuze byla věnována infrastruktuře, a to nejen golfové, ale především té související turistické. Své zkušenosti s cestováním za golfem do zahraničí sdělila naše bývalá vynikající golfová reprezentantka Amara Zemplinerová a pravdou je, že si jak diskutující, tak osazenstvo v plénu museli přiznat, že ačkoliv kvalitou golfových hřišť dosahujeme evropských standardů, v oblasti turistické infrastruktury máme ještě co dohánět. A jak zmínil Jaroslav Kunzl: „Není to jen otázka infrastruktury, ale i organizace, nastavení standardů, které golfový turista očekává.“ V souvislosti s tímto tématem byl diskutován i význam regionálních letišť a z úst Petera Waltona zaznělo, že Česká republika je v této oblasti dobře saturována a je golfistům dobře dostupná.

Zajímavé rovněž bylo vyslechnout si, jak je Česká republika jako golfová destinace vnímána v zahraničí, čím je unikátní. Peter Walton situaci popsal takto : „Měli bychom si uvědomit, že Česká republika má cosi jedinečného. Když mne k vám paní Marie Jehličková před třemi lety pozvala, abych se přijel podívat, jaká tu máte golfová hřiště, uvědomil jsem si historii českého golfu. Že zde máte tři zhruba sto let stará hřiště. To je jedinečné.“ Ačkoliv zahraničí vnímá golf v ČR velmi pozitivně, na domácí scéně stále panuje ze strany veřejnosti vnímání tohoto sportu jako čehosi exkluzivního a snobského. Ředitel CzechTourism Rostislav Vondruška vidí z této situace cestu ven: „Je třeba, aby byl české veřejnosti golf a golfová turistika představovány se všemi pro ni pozitivními efekty. Jak přispívá ke zvyšování její životní úrovně. Jak vytváří podmínky pro vznik nových pracovních a podnikatelských příležitostí. Co znamená pro využití volného času mládeže. Pro vytváření bariér asociálním tendencím mezi mladými lidmi. Určitě by to přispělo ke kladnému vnímání golfu nejen coby sportu, ale i k pozitivnímu rozvoji hospodářských aktivit s vazbami na golfovou turistiku. I z hlediska rozvoje mládežnického sportu je potřeba téma golf odtabuizovat. Děti se dnes věnují mnoha neméně finančně náročným sportům. Dnes, a to nejen u vrcholově realizovaného sportu, není rozdíl ve finanční náročnosti zabezpečení mládežnického fotbalu, hokeje, tenisu, lyžování, cyklistiky nebo golfu.“ Ke změněnému vnímání golfu by měl přispět i fakt, že se mění trendy v golfové turistice. „V počátcích byla golfová turistika převážně mužskou záležitostí. Věcí skupin mužů, kteří cestovali na short breaks nebo týdenní zájezdy, aby hráli golf. Nyní jsou nejčetnějším uskupením golfových turistů páry – muž a žena, kteří oba hrají golf. Cestující rodiny jsou jednou z nejnovějších forem v golfovém cestovním ruchu. Zpravidla to u nich bývá tak, že tři z pěti členů rodiny hrají golf. Proto bychom v rámci rozvoje golfové turistiky měli podporovat nejen golf, ale i doprovodné služby, kterých by cestující páry a rodiny mohly využívat,“ vysvětlil Peter Walton.

Zájemci o praktický rozvoj v oblasti výstavby golfových hřišť jistě ocenili informaci, že Česká spořitelna má odbor, který se prioritně zabývá financováním hotelů a v posledních letech také financováním různých leisure projektů, mezi něž patří i golfové facility. Česká spořitelna vítá, pokud se na ni obrací klienti, kteří chtějí nejen provozovat golfové hřiště, ale jsou si vědomi toho, že musí poskytnout velmi kvalitní navazující služby. A to jak hotelové, dopravní i ve sféře doprovodných programů. Je jich potřeba nejen kvůli zahraničním, ale i domácím golfovým turistům. Další záležitostí, kterou banka posuzuje je míra vlivu sezónnosti na zdařilý chod jejich byznysu. Takže když hovoříme o konceptech, snaží se Česká spořitelna najít takové, které jsou schopny potenciálním zájemcům nabídnout nějaké na golf navázané aktivity nejen v rámci hlavní golfové sezóny, ale v průběhu celého roku. Velmi důsledně posuzuje profesionalitu managementu dané facility. Zda je facilitu provozovatel schopen řídit a přizpůsobovat tomu, co se zrovna žádá. Velmi zajímavé je spojení golfové a rezidenční infrastruktury. Zatím se to týká především Prahy, ale už ji následují i další regiony. Jsou k dispozici údaje o tom, že pokud existuje projekt, který nabízí rezidenční část a k tomu golfové hřiště, případě tenisovou facilitu nebo ještě další, tak už v úvodní fázi projektu je tím velmi pozitivně ovlivněno cenové zhodnocení pozemků a rezidenčních jednotek.

Co nás tedy čeká do budoucna? Od roku 1990 do roku 2001 se růst golfové turistiky oproti běžné turistice zvýšil trojnásobně. Po roce 2001 se celková dynamika růstu cestovního ruchu snížila, ale golfová turistika pouze o polovinu oproti poklesu dynamiky celkového cestovního ruchu. V rámci vývoje po 11. září se dynamika rozvoje golfové turistiky opět zvýšila. V roce 2005 dosáhla úrovně, kterou měla před 11. zářím. V příštích letech je očekáván její globální růst. Golf se stal sportem, který je in. Dříve to byla záležitost pouze pro bohaté lidi, ale nyní je běžným módním sportem dětí. Na tento trend reagují golfové kluby po celém světě. Až bude těmto dnešním dětem třicet nebo čtyřicet let, způsobí to obrovský nárůst golfové turistiky.

Toto je shrnutí panelové diskuze. Z pohledu CzechTourism se celá akce vydařila a ku prospěchu věci určitě bude třeba takové setkání brzy zopakovat.

[Gallery not found]