Stanovisko Milana Veselého ke kandidatuře Jana Jenčovského na post prezidenta ČGF

10.03.2009 | Redakce | publikováno v rubrice Novinky
A A A

Nechtěl jsem původně na prezentaci pana Jenčovského a pana Zahradníčka vůbec reagovat. Je pro mě ztrátou času komentovat „program“ částečně obsahující myšlenky převzaté z Koncepce rozvoje golfu v ČR na léta 2009 – 2013, kterou jsme Vám předložili již v říjnu 2008 a která je k dispozici na internetových stránkách ČGF, a částečně obsahující prázdné proklamace a populistické sliby. To, co se ale děje v posledních dnech, mě přinutilo zaujmout stanovisko.

Stanovisko Milana Veselého  ke kandidatuře Jana Jenčovského na post prezidenta ČGF

Nechtěl jsem původně na prezentaci pana Jenčovského a pana Zahradníčka vůbec reagovat. Je pro mě ztrátou času komentovat „program“ částečně obsahující myšlenky převzaté z Koncepce rozvoje golfu v ČR na léta 2009 – 2013, kterou jsme Vám předložili již v říjnu 2008 a která je k dispozici na internetových stránkách ČGF, a částečně obsahující prázdné proklamace a populistické sliby.
To, co se ale děje v posledních dnech, mě přinutilo zaujmout stanovisko. Samozřejmě, že v rámci federace je mnoho velkých problémů, což je ale přirozené ve společenství, které má více než 130 subjektů s rozdílnými zájmy a materiálním postavením a při současném bouřlivém rozvoji golfu. Mnohé se nepodařilo a mnohé je připravováno k zásadním změnám.  Připravujeme dokonce základní změnu koncepce řízení a struktury ČGF.
Je třeba si ale uvědomit, že ČGF, tak jako jiné národní federace, má především úlohy při prosazování pravidel, etikety, organizuje systém handicapů, ratingu hřišť, má úlohy v mezinárodních vztazích a při organizaci reprezentace a celostátních golfových turnajů a musí si zachovat určitou míru britské golfové konzervativnosti. ČGF není převážně podnikem golfového businessu, jak si představuje pan Jenčovský a pan Zahradníček. „Změna za každou cenu!“ To je velmi populistické heslo pro volby! Ano, vedení ČGF je nutné radikálně změnit. Bohužel se nikdy při posledních volbách nepodařilo prosadit, aby si zvolený prezident určil sám, resp. navrhnul členy svého týmu. To, s kým bude spolupracovat, mu bylo vždy vnuceno dle názorů a zájmů vlivných klubů, bez ohledu na skutečné kvality a časové možnosti kandidátů. V případě, že budu zvolen, předstoupím před Vás s návrhem na nové členy mého týmu, kteří budou zárukou efektivního řízení federace, komunikace s Vámi a kteří budou pro Vás plně akceptovatelní. O novém personálním uspořádání se intenzivně jedná, ale mohu prohlásit, že navrhnu osobnosti, za kterými již stojí velký kus práce pro golf, nikoliv pouze managery, kteří si chtějí z ČGF udělat vlastní business a pro vedení ČGF ještě neodpracovali ani hodinu.

Jsem zastáncem demokratických principů a vždy podporuji konkurenci a porovnávání názorů, programů a vizí. V tomto případě však nejde o standardní demokratické volby, ale o účelové prosazení kandidáta, který je zcela zřejmě a na první pohled jakýmsi „bílým koněm“ skupiny podnikatelů – vlastníků golfových areálů. Tuto skupinu je možné přesně identifikovat. Jedná se o pana Kupfa, spolumajitele Ypsilon Golf Resort, a pana Kříže, spolumajitele Golf Klub Plzeň – Dýšina, tedy představitele golfového businessu v České republice. K těmto aktivitám se připojil pan Zahradníček. Tato skupina má již delší dobu zájem na uchopení moci v českém golfu a postavení ČGF chce využít k prosazení svých komerčních zájmů, a to na úkor menších, ale pro sport a rozvoj golfu stejně nebo více významných, areálů, tj. zejména 9ti jamkových hřišť, prostě těch, kteří nedělají velký business, ale golf cítí srdcem, nikoliv přes výpisy z bankovních kont. A propos: panu Zahradníčkovi chci připomenout, že gentleman nikdy nehovoří o penězích, svých ziscích a obratu svých firem, hovoří o tom, co udělal pro golf. Jsem doslova ohromen tím, že někdo má odvahu prezentovat obrat svých firem jako kvalifikaci pro řízení golfového sportu.

Byl dokonce vytvořen jakýsi organizační štáb, který objíždí české golfové kluby a vnucuje jim představu, že s organizací golfu v České republice je něco v nepořádku, musí přijít radikální změny, a to zejména personální a noví mladí manageři jsou jakousi záchranou českého golfu, který by mohl být ještě dále než je. Toto je typické pro období před volbami do ČGF. Představitelé golfového businessu nemají dlouhodobě o fungování ČGF a český golf žádný zájem, hledí si pouze svých resortů a svých komerčních cílů a před volbami nastává usilovný boj o uchopení federace. Bylo by samozřejmě velmi výhodné mít vlastní komerční zájmy spojené s mezinárodními a dalšími možnostmi federace. Jako představitel EGA musím říct, že tyto tendence se nám pravidelně opakují v balkánských zemích, tj. v Rumunsku, Bulharsku, ale v poslední době i v Maďarsku, Kazachstánu a Chorvatsku. V těchto zemích se každoročně najde určitá skupina podnikatelů, kteří si chtějí místní federaci přisvojit ke svým cílům. Jestliže se chceme přiblížit těmto „golfovým zemím“, zvolte prosím představitele navrhované golfovými businessmany.

Dovolte prosím, abych reagoval na výroky pana Jenčovského v rozhovoru uveřejněném dne 02. 03. 2009 pro www.golf.cz :

Kdy vás myšlenka na kandidaturu poprvé napadla?
JJ: Přiznám se, že poprvé jsem o tom přemýšlel v létě 2008. Několik lidí mě tehdy s touto myšlenkou a případnou podporou oslovilo. Poté se nápad trochu vytratil a začal být opět aktuální ke konci roku 2008.MV: Je to pro mě dosti šokující a jde o degradaci funkce prezidenta národního orgánu řízení golfu. Všichni dosavadní představitelé českého golfu od roku 1931, tj. Charvát, Plodek, Rais, Moučka, Goldscheider a Veselý, byli zvoleni do této funkce po dlouholeté práci pro český golf v klubech a poté i ve federaci nebo v bývalém svazu a nikoliv po několika letech práce placeného managera, byť i se zkušenostmi ze zahraničí. Tyto rozsáhlé mezinárodní zkušenosti a mezinárodní známost měli všichni z výše jmenovaných. Stále věřím, že do čela českého golfu se nelze dostat na základě „vytraceného nápadu“, popř. na základě „oslovení“ určitou skupinou golfových businessmanů. V České republice je nejméně dvacet významných osobností golfu, které mohu jmenovat, majících podstatně vyšší odbornou, osobní a morální kvalifikaci pro funkci prezidenta než navrhovaný kandidát. Pan Jenčovský musí nejprve odvést dobrovolnou a nikoliv placenou práci pro sport v klubu, poté určitou dobu pracovat ve vedení federace a ukázat, že má předpoklady federaci řídit, a teprve pak je možné diskutovat o jeho kandidatuře na post, který reprezentuje český golf v národním a mezinárodním kontextu.


Souvisí kandidatura nějak s faktem, že jste nedávno odešel z Ypsilonky?
JJ: Ne přímo, ale nakonec si myslím, že je pro kandidaturu vhodnější, když jsem vystoupil z výkonné pozice v golfovém klubu. Mizí tak spekulace o případném střetu zájmů.

MV: Střet zájmů je v současné době ještě mnohem vyšší než v bývalé funkci. Pan Jenčovský je opět placeným managerem u firmy Goram s. r. o., která organizuje golfové turnaje a obchoduje s golfem. Bylo by jistě výhodné spojit komerční zájmy managera s funkcí v ČGF. Pan Jenčovský chce ale dle slov jeho chlebodárců pracovat jako prezident ČGF na plný úvazek a plně placený jeho podporovateli z businessu. V tomto případě se bude jednat o extrémní případ, zcela ojedinělý v evropském golfu, který nás přiblíží na úroveň východoevropských golfově rozvojových zemí. Bude jistě „úžasné“, když prezident federace bude muset rozhodovat dle pokynů plátců své mzdy. Prezident federace musí být na golfové komerci zcela nezávislý, musí mít vlastní a dostatečný příjem z jiných aktivit než golfových tak, aby odolával všem tlakům svých zaměstnavatelů na rozhodování ve vedení ČGF. Navíc kvalifikace a praxe pana Jenčovského vyhovuje pouze na funkci technického managera, greenkeepera, popř. managera pro turnaje apod., popř. na funkci sekretáře golfové federace. Tato funkce je ale kvalitně obsazena absolventem univerzity v USA s výbornou praxí, zkušenostmi a navíc i skvělým golfistou, který se již osvědčil, tj. Mírou Holubem.

Jaké jsou vaše hlavní programové cíle, s čím přicházíte a co nabízíte?
JJ: Hlavní témata programu jsou: co se týče členské základny, tak pracovat na image golfu coby rodinném sportu a rozšiřovat základnu až k počtu sto tisíc členů. Dalším bodem je otázka Centrální mimoklubové registrace – tady bych se chtěl vrátit zpět k původní myšlence platnosti na jeden rok. Pokud jde o finance, zde mi jde o skutečnou průhlednost hospodaření. A konečně v oblasti komunikace se budu snažit o úzkou spolupráci s kluby, majiteli hřišť, PGAC, médii i sousedními golfovými asociacemi, resp. evropskými – Rakousko, Německo, Švédsko atd. A také organizacemi typu Czech Tourism, CGTA, ČSTV, MMR apod.

MV: Jde o prázdná tvrzení. Počet sto tisíc členů je opsán z mnoha mých článků a mediálních prezentací. Rozvoj golfu v ČR za posledních 8 let je nejvyšší v celé golfové Evropě, včetně medializace tohoto sportu a jen naprostý ignorant, popř. účelově zaujatý člověk může tvrdit, že na tom nemá zásluhu také koordinační a organizační práce vedení ČGF. Hospodaření v ČGF je transparentní, účetnictví je každému klubu přístupné, funguje revizní komise a naše hospodaření podléhá pravidelným kontrolám účetních poradců. Samozřejmě, že pro úspěch ve volbách je velmi výhodné navodit atmosféru, že hospodaření je neprůhledné a je třeba „zavést pořádek“. Pro efektivnost kandidatury je to vždy velmi úspěšný trik. CMR vždy reflektovala požadavky od golfových klubů vyjádřených na konferencích. CMR není žádným nástrojem vedení ČGF a výbor ČGF vždy realizoval pouze náhled většiny golfových klubů České republiky, tak tomu bude i v budoucnosti. Tato věc má velmi dynamický vývoj s ohledem na dynamicky narůstající počet golfistů, golfových klubů a hřišť. Vedení ČGF bude vždy podporovat to, co je pro rozvoj golfu v České republice nejlepší. CMR je samozřejmě velmi diskutované téma a lze je velmi dobře a efektivně využít ve volební kampani. Většina tvrzení pana Jenčovského a pana Zahradníčka je zcela bezostyšně opsána z Koncepce předložené ČGF v říjnu 2008. Proklamace o spolupráci s evropskými golfovými asociacemi je populistickou floskulí, neboť se všemi sousedními asociacemi máme velmi úzkou spolupráci, což je podpořeno i tím, že většina představitelů a organizátorů golfu v evropských zemích jsou moji dlouholetí přátelé, a rovněž i skutečností, že více než dva roky pracuji ve vedení EGA a s představiteli evropských golfových zemí mám velmi častý, téměř denní kontakt. S Czech Tourism řadu let dokonce organizujeme mnoho společných akcí, např. školení operátorů pro golfovou incomingovou turistiku apod., založení organizace CGTA federace dokonce iniciovala, máme rovněž úzké vztahy na tělovýchovné orgány všech stupňů. Bohužel jsem donucen se zabývat i takovými populistickými a prázdnými výroky.

Jak si obecně představujete práci ČGF? Jak by mělo vedení fungovat?
JJ: Mělo by se především jednat o cestu týmového vedení. Správnou cestu vidím také ve formě profesionalizace aparátu řízení golfové federace. Myslím, že v tomto ohledu nejsme v našich názorech se stávajícím vedení příliš vzdáleni, ale možná má každá strana na mysli trochu jiné pojetí.

MV: V posledních čtyřech letech došlo k výrazné profesionalizaci aparátu federace. Ze strany golfových klubů vnímáme požadavky na řadu nových služeb, včetně školení pracovníků klubů, organizátorů incomingové turistiky atd., k čemuž slouží obchodní organizace Czech Golf Consulting s. r. o. Poslání národního orgánu řízení golfu, tj. ČGF je dle mezinárodních principů a dle stanov výrazně jiné. ČGF není konzultační, organizační a servis poskytující organizací. Stejné uspořádání je obvyklé u všech evropských i světových národních orgánů řízení golfu. Téměř každá federace ve vyspělé golfové zemi má svoji vlastní servisní organizaci, která má obchodní charakter. Z neznalosti golfového světa a struktury hospodaření a řízení golfu pak pramení požadavek kandidáta Jenčovského a Zahradníčka na zrušení tzv. „zbytečných navazujících organizací, které zamlžují odpovědnost a hospodaření ČGF“. Naopak oddělení rozpočtů a hospodaření národního orgánu řízení golfu a obchodní servisní organizace je transparentní, podléhá kontrole a auditu. Jde opět o snahu vytvořit představu o něčem nekalém v českém golfu.

Co se podle vás dá určitě na práci ČGF zlepšit? V čem vidíte mezery?
JJ: Mezery vnímám především v práci ČGF směrem do České republiky. Na mezinárodním poli je naše golfová federace prezentována často a myslím, že velmi dobře. Ale v domácím prostředí chybí častější komunikace s golfovými kluby, jejich vlastníky a dalšími domácími institucemi. Ze svého okolí také vnímám jisté rezervy v komunikaci s médii, která jsou pro úspěšnou kampaň golfu jako rodinného sportu zásadní.

MV: Tyto výroky jsou prázdné populistické floskule. Samozřejmě, že se 130ti golfovými kluby není možná každodenní komunikace. Ano, pan Jenčovský může s prostředky ČGF zvýšit mediální zvýraznění svých plátců mzdy. Je to pochopitelné, neboť peníze investované do volební kampaně se přece musí vrátit. Samozřejmě, vše lze zlepšovat a předpokládám, že zvolení viceprezidenti odvedou v tomto směru kus dobré práce.

Byla by funkce prezidenta vaše jediné zaměstnání? Kolik času byste téhle práci věnoval?
JJ: Věřím, že je všeobecně známo, že tato pozice je volená a bez finančních náhrad, takže stejně jako stávající prezident budu mít také svou výdělečnou činnost. Jelikož mé aktivity se částečně dotýkají i golfu a spolupráce s golfovými hřišti, tak věřím, že budu velmi často vídán nejen na půdě ČGF, ale i na golfových hřištích po celé ČR, což vnímám jako velmi pozitivní z pohledu osobního kontaktu s golfovými kluby.

MV: Vynikající vize! Spojit práci managera pro určitou komerční skupinu s pravomocemi při řízení ČGF. To bude jistě výhodné, ale pro koho? Budeme jistě výjimečnou zemí, kde prezident federace je pouze loutkou v rukou těch, kteří chtějí mít z golfu zisk a výhody pro svoje podnikání.

Bydlíte v Praze? Milan Veselý ne, a proto je mu občas vyčítáno, že není v centru dění.
JJ: V současné době v Praze nebydlím, ale určitě nevylučuji možnost přestěhování. Nicméně i tak se v souvislosti se svými pracovními aktivitami pohybuji většinu týdne v Praze, takže bych v tom problém nespatřoval.

MV: Milan Veselý je v Praze stále. Nevím, proč je současnému prezidentovi „vyčítáno“, že není v centru dění. Ano, plním i funkce v rámci EGA a R&A, a proto nejsem každodenně v sekretariátu v Praze. Moje advokátní kancelář, která tvoří moje příjmy, je dobře organizována, a proto mám dostatek času na práci pro český golf. Nedovedu si představit, jak bude obrovský objem práce a časovou náročnost zvládat pan Jenčovský. Naznačuje, že spojí práci pro svého chlebodárce s řízením ČGF, to je opravdu originální!

Jakým způsobem vedete kampaň, jak přesvědčuje prezidenty klubů, tedy volitele?
JJ: Kampaň v tuto chvíli probíhá a snažím se na představitele klubů působit především cestou přímého setkání či osobní korespondence. V České republice je v současné době již takový počet golfových klubů, že nebude možné všechny osobně navštívit. Ale věřím, že i osobní korespondence přesvědčí představitele klubů, že přináším společně se svým programem řadu dobrých myšlenek. Chtěl bych ale zdůraznit, že se nejedná pouze o mou osobu, chtěl bych naši práci v řízení federace vést týmově.

MV: Vždy jsem práci ČGF vedl týmově. Můj tým ale nebyl dobře a efektivně složen, a to právě z důvodu tlaku vlivných klubů na prosazení určitých osob. Správně je nám proto vytýkána nedostatečná komunikace s kluby a řada chyb. Není již možné, aby ve vedení ČGF byli lidé jen pro svou osobní prezentaci! Tento záměr nevidím u pana Jenčovského, jehož práce si vážím, a jsem přesvědčen, že byl jen využit jako „bílý kůň“, ale velmi výrazně vidím pouze záměr o osobní prezentaci a prosazení osobních cílů u pana Zahradníčka. Golfové kluby těsně před volbou nepřesvědčuji, věřím stále, že skupina „zájemců o federaci“ nemůže zmanipulovat české kluby pod záminkou nutnosti radikální změny, úplné diskontinuity a pohrdnutí prací některých členů současného vedení ČGF a prosadit zcela zjevně jakousi „balkánskou cestu“.

Jaké máte zatím ohlasy na kandidaturu?
JJ: Ohlasy jsou veskrze pozitivní, řada klubů po změně volala již dlouho. Myslím, že náš program a myšlenky je potěšily a vyjádřili jim podporu.

MV: Po změně volají především vlastníci a provozovatelé hřišť. Je to logické, protože velmi dynamicky roste počet hřišť a mění se celkově struktura českého golfu. Změny ve stanovách ve prospěch obchodních společností a provozovatelů hřišť jsme navrhovali již v roce 2001 a v roce 2002. Tyto návrhy nebyly přijaty. V současné době připravuji zcela zásadní změny v organizaci a řízení českého golfu, připravuji zásadní změnu stanov, která bude reflektovat požadavky současného golfu. V posledních dvou letech jsem takto připravoval zásadní změny ve struktuře EGA (Constitution of EGA a Terms of Reference), zejména zvýšení efektivnosti evropského golfu a vyšší využití poznatků z vynikajícího a velmi efektivního řízení golfu v USA. Analyzoval jsem strukturu a stanovy prakticky všech evropských golfových zemí sdružených v EGA. Tato práce je dokončena. Tyto zkušenosti chci využít při zásadní restrukturalizaci řízení golfu v ČR a předpokládám, že konference rozhodne o ustanovení pracovní skupiny pro komplexní změny ve stanovách ČGF.

Už máte nějakou jistou podporu? Od koho?
JJ: Myslím, že by nebylo taktické toto zveřejňovat.

MV: Bez komentáře. O programu a vizích k nastartování nového rozvoje se diskutuje v dlouhém časovém období. Měsíc před konferencí již nelze o ničem diskutovat a nic projednat.

V případě vašeho zvolení – jak si představujete další práci Milana Veselého pro ČGF? Spolupracoval byste s ním? Má dobré zahraniční kontakty…
JJ: Jistá možnost spolupráce by zde jistě byla možná, ale to bude záviset na především na vůli pana Veselého spolupracovat s případným novým vedením federace.

MV: V případě, že nebudu zvolen, budu dále pracovat ve vedení Evropské golfové asociace a v R&A, avšak již bez podpory od české golfové veřejnosti. Máme rozpracovanou velkou řadu projektů, včetně školy rozhodčích St Andrews v České republice, věci spojené s Ryder Cup, European PGA Tour a řadu dalších vizí spojených s mým členstvím v R&A atd. Uvidíme, co bude možné.

Vážení kolegové,
představitelé golfových subjektů České golfové federace,

stále věřím, že český golf si nelze ani za velké peníze koupit. Golf není pouze business, jak se nám snaží vnutit pan Jenčovský a pan Zahradníček, resp. ti, kteří stojí za nimi a chtějí ve svůj prospěch ovládnout ČGF. Golf je něco víc než business, je to filozofie života, nejúžasnější sport a hra, která kdy byla lidstvem vynalezena. Golf vyžaduje nejen racionální mozek, ale i srdce. Ze strany organizátorů této politicko – komerční kampaně Vám bylo jistě naslibováno mnohé, mějte oči otevřené, neboť velmi brzy se můžete dočkat velmi nepříjemného překvapení. Věřím, že se českého golfu nezmocní pouze úzká skupina podnikatelů, na Váš úkor a přesto s Vaším přičiněním.

Pan Jenčovský Vám ve svém programu ze dne 25. 02. 2009 slibuje, že „pokud na Vaší golfové klubovně umístíte jeho ČTYŘLÍSTEK, pak Vás v průběhu golfové sezóny navštíví a bude s Vámi hovořit“. Já Vám slibuji, že Vás každoročně navštívím tak, jak to již léta činím, a budu s Vámi hovořit o Vašich problémech i bez čtyřlístku.

Praha 10. 03. 2009

Milan Veselý