Mladé Buky obarvení od 20. 8. 2018
obarvení Mladé Buky od 20. 8. 2018 pravá
obarvení Mladé Buky top od 20. 8. 2018

Podmínky soutěže

13.02.2011 | Redakce | publikováno v rubrice Soutěž
A A A

Obchodní společnost Golf.cz, s.r.o., se sídlem Praha 1, Mezibranská 1579/4, PSČ 110 00, IČ: 29038766, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 161932 (dále jen jako „provozovatel“) stanoví následující pravidla soutěží na serveru Golf.cz

 • Serverem se rozumí webové stránky provozované provozovatelem umístěné na adrese http://www.golf.cz/ , popř. na veškerých podstranách a sekcích.
 • Soutěží na golf.cz se mohou účastnit všichni návštěvníci serveru  za dodržení těchto pravidel, s výjimkou zaměstnanců a spolupracovníků provozovatele.

 • Soutěže se může účastnit každý návštěvník stránek www.golf.cz po řádném vyplnění údajů nezbytných pro účast v soutěži. Pro účely těchto pravidel se návštěvníkem rozumí fyzická osoba, která si v internetovém prohlížeči zobrazí webové stránky www.golf.cz. V případě, že se návštěvník rozhodne pro účast v soutěži a té se zúčastní podle těchto pravidel, stává se z něj soutěžící.

 • Soutěžící se mohou účastnit každé soutěže pouze jednou.

 • V případě zjištění duplicitních registrací nebo nepravdivých údajů (v rozporu se skutečností) si provozovatel vyhrazuje právo na nepřiznání výhry takovémuto uživateli a na úplné zrušení všech duplicitních registrací.

 • Soutěžící  uděluje provozovateli souhlas dle zák. č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se správou, zpracováním i shromažďováním svých osobních údajů poskytnutých v souvislosti s účastí v soutěži. Provozovatel zpracovává osobní údaje za účelem plnění práv a povinností vyplývajících z pořádání soutěže, jakož i za účelem kontroly případné duplicity registrací v soutěži.

 • Provozovatel se zavazuje, že osobní údaje soutěžících nebudou předávány žádné třetí osobě. Výjimku tvoří pouze osobní údaje výherců, která budou uveřejněna na webových stránkách www.golf.cz ve formátu „Jméno – Příjmení – Město“ a dále může být jejich jméno a adresa předána pořadateli soutěže pro zaslání výhry.

 • Data získaná od soutěžících slouží jako základ pro generovaní výsledných statistických zpráv a jako kontaktní údaje pro zasílání výher nebo „dárků za účast v soutěži“, kterými mohou být slevy na různé zboží apod.

 • Soutěžící souhlasí se zasíláním marketingových informací provozovatele, jako např. pravidelného newsletteru či oznámení o mimořádných akcích provozovatele apod. Soutěžící je však oprávněn souhlas se zasíláním marketingových informací provozovatele kdykoliv odvolat zasláním e-mailu na adresu kucera@golf.cz, přičemž nesouhlas se zasíláním marketingových informací provozovatele nebude mít vliv závaznost zbytku těchto soutěžních podmínek, tzn. ani na možnost soutěžícího účastnit se soutěží.

 • Soutěžící může kdykoliv zrušit svou registraci po zaslání e-mailu na kucera@golf.cz s žádostí o vymazání z databáze.

 • Výhru lze vyzvednout na adrese provozovatele nebo po dohodě je zaslána na adresu vítěze. V případě, že se výhra vrátí odesílateli z důvodu nevyzvednutí výhercem, bude po dobu 1 měsíce připravena k osobnímu vyzvednutí v sídle provozovatele. Pokud výhra nebude ani v této lhůtě vyzvednuta, propadá ve prospěch pořadatele soutěže.

 • Výhry jsou právně nevymahatelné.

 • Soutěž spočívá ve zveřejnění soutěžní otázky s nabídkou více možných odpovědí, z nichž právě jedna je správná. Soutěžící odpoví tak, že po své registraci zvolí jednu z variant Na soutěžní otázku lze odpovídat od pondělí do neděle (pokud není uvedeno jinak), přičemž během této doby se mohou soutěžící zúčastnit soutěže. Ihned po skončení soutěže jsou automaticky odfiltrovány správné odpovědi, a z nich je následně automaticky vylosován vítěz. Soutěžící, který správně zodpoví soutěžní otázku a bude vylosován, se stává vítězem. Výherce je ihned informován o své výhře prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu uvedenou při registraci do soutěže.

 • Za účast v soutěži soutěžící neplatí žádný poplatek, ani jiný vklad, jehož návratnost se nezaručuje, ani podmínkou účasti není zakoupení určitého zboží, služby nebo jiného produktu a doložení tohoto nákupu provozovateli, ani není podmínkou účasti uzavření smluvního vztahu s jakýmkoliv poskytovatelem zboží, služby nebo jiného produktu, ani účast na propagační či reklamní akci poskytovatele anebo provozovatele, a to i nepřímo prostřednictvím jiné (další) osoby. Účast v soutěži je tedy dobrovolná, bezplatná a ničím nepodmíněná.

 • Tato pravidla jsou vytvořena v souladu s platnými zákony a dalšími právními předpisy České republiky a jsou závazná pro obě strany. Uživatel serveru svou registrací potvrzuje, že byl s nimi prokazatelným způsobem seznámen a zavazuje se podle nich řídit.

 • Provozovatel si vyhrazuje právo na případnou změnu a doplnění těchto registračních podmínek. V tomto případě provozovatel oznámí změny upozorněním na stránkách serveru golf.cz.

 • Tato pravidla jsou platná a účinná ode dne 1.2.2011


Golf.cz, s.r.o.