Podmínky registrace

01.05.2011 | Martin Kučera | publikováno v rubrice Soutěž
A A A

Obchodní společnost Golf.cz, s.r.o., se sídlem Praha 1, Mezibranská 1579/4, PSČ 110 00, IČ: 29038766, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 161932 (dále jen jako „provozovatel“) stanoví následující pravidla soutěže na serveru Golf.cz

 • Serverem se rozumí webové stránky provozované provozovatelem umístěné na adrese http://www.golf.cz/ , popř. na veškerých podstranách a sekcích.
 • Soutěže na golf.cz se mohou účastnit všichni návštěvníci serveru  za dodržení těchto pravidel, s výjimkou zaměstnanců a spolupracovníků provozovatele.

 • Soutěže se může účastnit každý návštěvník stránek www.golf.cz po řádném vyplnění údajů nezbytných pro účast v soutěži. Pro účely těchto pravidel se návštěvníkem rozumí fyzická osoba, která si v internetovém prohlížeči zobrazí webové stránky www.golf.cz. V případě, že se návštěvník rozhodne pro účast v soutěži a té se zúčastní podle těchto pravidel, stává se z něj soutěžící.

 • Soutěžící se mohou účastnit soutěž pouze jednou.

 • V případě zjištění duplicitních registrací nebo nepravdivých údajů (v rozporu se skutečností) si provozovatel vyhrazuje právo na nepřiznání výhry takovémuto uživateli a na úplné zrušení všech duplicitních registrací.

 • Soutěžící  uděluje provozovateli souhlas dle zák. č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se správou, zpracováním i shromažďováním svých osobních údajů poskytnutých v souvislosti s účastí v soutěži. Provozovatel zpracovává osobní údaje za účelem plnění práv a povinností vyplývajících z pořádání soutěže, jakož i za účelem kontroly případné duplicity registrací v soutěži.

 • Provozovatel se zavazuje, že osobní údaje soutěžících nebudou předávány žádné třetí osobě.

 • Data získaná od soutěžících slouží jako základ pro generovaní výsledných statistických zpráv a jako kontaktní údaje pro zasílání výher nebo „dárků za účast v soutěži“, kterými mohou být slevy na různé zboží apod.

 • Soutěžící souhlasí se zasíláním marketingových informací provozovatele, jako např. pravidelného newsletteru či oznámení o mimořádných akcích provozovatele apod. Soutěžící je však oprávněn souhlas se zasíláním marketingových informací provozovatele kdykoliv odvolat zasláním e-mailu na adresu kucera@golf.cz, přičemž nesouhlas se zasíláním marketingových informací provozovatele nebude mít vliv závaznost zbytku těchto soutěžních podmínek, tzn. ani na možnost soutěžícího účastnit se soutěží.

 • Soutěžící může kdykoliv zrušit svou registraci po zaslání e-mailu na kucera@golf.cz s žádostí o vymazání z databáze.

 • Výhra jsou právně nevymahatelné.

 • Za účast v soutěži soutěžící neplatí žádný poplatek, ani jiný vklad, jehož návratnost se nezaručuje, ani podmínkou účasti není zakoupení určitého zboží, služby nebo jiného produktu a doložení tohoto nákupu provozovateli, ani není podmínkou účasti uzavření smluvního vztahu s jakýmkoliv poskytovatelem zboží, služby nebo jiného produktu, ani účast na propagační či reklamní akci poskytovatele anebo provozovatele, a to i nepřímo prostřednictvím jiné (další) osoby. Účast v soutěži je tedy dobrovolná, bezplatná a ničím nepodmíněná.

 • Tato pravidla jsou vytvořena v souladu s platnými zákony a dalšími právními předpisy České republiky a jsou závazná pro obě strany. Uživatel serveru svou registrací potvrzuje, že byl s nimi prokazatelným způsobem seznámen a zavazuje se podle nich řídit.

 • Provozovatel si vyhrazuje právo na případnou změnu a doplnění těchto registračních podmínek. V tomto případě provozovatel oznámí změny upozorněním na stránkách serveru golf.cz.

 • Tato pravidla jsou platná a účinná ode dne 1.5.2011