Mladé Buky obarvení od 20. 8. 2018
obarvení Mladé Buky od 20. 8. 2018 pravá
obarvení Mladé Buky top od 20. 8. 2018

Ochranné známky a golf

03.05.2005 | Redakce | publikováno v rubrice Novinky
A A A

Pouhých 12 golfových klubů v ČR má zapsanou svou ochrannou známku. S narůstajícím počtem klubů, hřišť, obchodů a služeb pro golfisty bude jistě docházet ke střetu označení a ochranná známka tak bude ideální formou, jak si zajistit nerušené užívání zvoleného označení a zabránit jeho zneužívání ze strany jiného subjektu. Golf se stává stále více podnikáním, ať už jako provozování sportoviště, prodej zboží, organizace akcí, zájezdů nebo vydávání tiskovin. Ochranné známky slouží k odlišení výrobků a služeb podnikatelů i jiných osob. Ochranná známka může existovat jako slovní, grafická, případně kombinovaná (slovní i grafická), ve výjimečných případech může být tvořena barvou nebo kombinací barev, tvarem výrobku nebo jeho obalu, vůní aj., to vše však pouze za předpokladu, že je schopna rozlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby. Vždy musí být zapsána pro určitý druh výrobků nebo služeb, které se zařazují do tříd podle mezinárodně dohodnutého třídění. Ochrana plynoucí z ochranné známky se v zásadě vztahuje pouze na ty výrobky nebo služby, pro které je ochranná známka zapsána, případně na výrobky nebo služby jim podobné. I když by se na první pohled mohlo zdát, že ochranné známky nejsou pro golf důležité, není tomu tak, o čemž svědčí i celkem 69 ochranných známek, obsahujících slovo golf, zapsaných koncem roku 2004 v rejstříku Úřadu pro ochranu průmyslového vlastnictví.

Jak již bylo shora řečeno, ochranná známka může být tvořena různými druhy označení, ať již se jedná o vymyšlená slova, slova z běžného jazyka, kresby, tvar výrobku aj., avšak nezbytnou podmínkou, aby takové označení mohlo být zapsáno jako ochranná známka, je ve všech těchto případech jeho tzv. rozlišovací způsobilost. Rozlišovací způsobilost znamená, že označení je schopno individualizovat výrobky nebo služby jako výrobky nebo služby pocházející právě od určitého podnikatele, případně jiné osoby a odlišit je od výrobků nebo služeb jiných osob. Právě tato rozlišovací schopnost je velmi důležitá a řada přihlášek ochranných známek bývá zamítnuta pro shodu s již registrovanou známkou nebo naopak pro nedostatek rozlišovací schopnosti. Ochranná známka musí být zapsána v příslušném rejstříku ochranných známek. Známkovou ochranu lze v ČR získat trojí cestou : podáním přihlášky národní známky s účinky pouze pro ČR, podáním přihlášky komunitární ochranné známky pro celé území Evropské unie nebo zápisem mezinárodní ochranné známky s vyznačením pro ČR.
Je zajímavé, že jen pouhých 12 golfových klubů v ČR má zapsanou svou ochrannou známku. Některé kluby mají zapsáno i více ochranných známek chránících jméno klubu, hřiště nebo resortu. S narůstajícím počtem klubů, hřišť, obchodů a služeb pro golfisty bude jistě docházet ke střetu označení a ochranná známka tak bude ideální formou, jak si zajistit nerušené užívání zvoleného označení a zabránit jeho zneužívání ze strany jiného subjektu.

Ze zajímavých zapsaných ochranných známek s prvkem „GOLF“ stojí za zmínku například označení alkoholického nápoje „Golf BYLINNÝ – HOŘKÝ“, soutěž „MISS Golf“, sdružení „International Diplomatic Golf Society Praha“ nebo „YOGA PRO GOLF A GOLFISTY“. Zapsáno je i nejméně 12 golfových soutěží jako například „Manager Golf Tour“ nebo „Český Golf Tour“. Organizátoři soutěží si tak mnohem více uvědomují význam ochrany svých práv než majitelé hřišť a klubů. Několik ochranných známek má zapsáno i Česká golfová federace.

V minulosti došlo v ČR bohužel k situaci, kdy jeden subjekt měl zapsáno několik označení, která postrádala rozlišovací schopnost, jako „Golf“, „Golfista“ nebo „Golf Club“ pro výrobky a služby přímo související s golfem. V těchto případech se jedná o obecná (druhová) označení, která fakticky užívá a je oprávněn užívat každý subjekt, který je činný v oblasti golfu, ať již jde o golfové kluby, provozovatele golfových hřišť, vydavatele časopisů s golfovou tematikou, výrobce potřeb pro golfisty apod. Samotná tato slovní označení si podle platné právní úpravy nemůže monopolizovat jeden subjekt a ostatním subjektům bránit v jejich užívání. V důsledku zápisu shora zmíněných ochranných známek tak docházelo ke zcela absurdním situacím, kdy majitel této ochranné známky žádal po golfových klubech uzavření smlouvy o užívání těchto slov v jejich názvech, třebaže nežádal od golfových klubů finanční náhradu. Často i od klubů, které existovaly a používaly své názvy desítky let před zápisem těchto tří ochranných známek. Časopis Český golfista musel dokonce změnit svůj název.

V roce 2002 došlo k podání návrhu na výmaz těchto známek u Úřadu průmyslového vlastnictví. Kromě navrhovatele se k návrhu připojili i další dva subjekty a po delším řízení bylo v roce 2004 rozhodnuto o prohlášení těchto tří ochranných známek za neplatné. Prohlášena za neplatnou nebyla jen kombinovaná známku Golf se stylizovaným greenem, a to jen pro úzce vymezené druhy výrobků a služeb. Známky Golf a Golf Club jsou sice nyní zapsány v rejstříku ochranných známek, avšak již pro jiné subjekty a pro výrobky a služby s golfem přímo nesouvisející. Známka Golf je zapsána jako slovní pro pivo, víno a likéry. Známka Golf Club je zapsána jako kombinovaná se stylizovaným golfistou a slovem golf pro oblečení pro sport, služby cestovní kanceláře, dopravu, sportovní turnaje a ubytování.

Slovní známky „Golf“, „Golfista“ a „Golf Club“, zapsané pro výrobky a služby přímo související s golfem, Úřad průmyslového vlastnictví prohlásil za neplatné pro popisnost a nedostatek rozlišovací způsobilosti. Potvrdil tak, že stejně jako nikdo nemůže vlastnit popisná označení typu fotbal, hokej nebo tenis, nelze si osobovat právo vlastnit ani obecné slovo golf. Došlo tak k s konečnou platností k vyřešení této nepříjemné situace pro všechny subjekty činné v golfu.

JUDr. Karel Čermák Jr., Ph.D., advokát
JUDr. Ing. Richard Myslil, advokát

Čermák Hořejš Myslil a spol.
Advokátní a patentová kancelář