Jak je to s dopingem v golfu?

27.03.2014 | Ivan Paggio | publikováno v rubrice Novinky
A A A

První antidopingová kontrola v českém golfu - MČR jamky Kunětická Hora 2009

První případ potrestání hráče zákazem činnosti na dva roky, a to pro odepření antidopingové kontroly, rozvířil emoce nejen v rámci golfového hnutí. Jak je to s dopingem v golfu?
Otázku jsme položili nejpovolanějšímu, advokátní kanceláři Bubník, Myslil & Partners, která se na tuto problematiku specializuje. Zde je odpověď:

Česká golfová federace („ČGF“) je coby národní svaz zastřešující olympijský sport členem Českého olympijského výboru. Český olympijský výbor je jedním ze signatářů Světového antidopingového kodexu (dále jen „Kodex“) vydaného Světovou antidopingovou agenturou (WADA). Úkolem signatářů je mj. jako podmínku členství vyžadovat na národní federaci, aby její antidopingová pravidla byla v souladu s Kodexem a souvisejícími předpisy vydanými WADA. ČGF však není k boji s dopingem nucena jen národním olympijským výborem, ale i svými mezinárodními federacemi. Svůj Antidopingový program, byť mimo systém vypracovaný WADA, má také PGA Tour, a to již od roku 2008. Golfisté se tedy jasně vyjádřili, že mezi sebou doping nechtějí.

ČGF se k boji proti dopingu výslovně přihlásila v čl. IX Soutěžního řádu, kde se zavázala řídit Směrnicí pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v České republice, která je českou mutací Kodexu, a Antidopingovým programem Českého olympijského výboru.

Při prokázání přítomnosti zakázané látky ve vzorku sportovce (čl. 2.1.1. Směrnice) či prokázaní použití zakázané látky či metody sportovcem na základě nepřímých důkazů (čl. 2.2.1. Směrnice) antidopingový systém vychází z principu tzv. striktní (objektivní) odpovědnosti. Pro vznik odpovědnosti sportovce za porušení těchto pravidel není třeba sportovci prokázat zavinění (úmysl ani nedbalost). Sportovec nese poměrně přísnou odpovědnost za to, že ví, co představuje porušení antidopingových pravidel, a zná látky a metody zařazené na Seznam zakázaných látek a metod. Nemůže se vymlouvat na neznalost svou ani na neznalost svého doprovodného personálu, např. lékaře.

To však neplatí pro porušení antidopingového pravidla definovaného v čl. 2.3. Směrnice – odmítnutí nebo nedostavení se k odběru vzorku po obdržení výzvy bez přesvědčivého zdůvodnění nebo jiné vyhýbání se odběru vzorku, kdy je třeba sportovci zavinění prokazovat. Příslušný disciplinární orgán, v tomto případě Sportovně-technická komise ČGF, je dle Směrnice povinen uložit za toto porušení sankci zákazu činnosti na dva roky. Nicméně v rámci ukládání trestu je možno přihlédnout k zavinění sportovce a s ohledem na konkrétní okolnosti případu předepsanou výši trestu snížit.

Zákaz činnosti platí pro jakoukoli činnost v rámci soutěží pořádaných ČGF nebo členském klubu ČGF, tzn. nejen činnost hráče, ale i trenéra, funkcionáře či rozhodčího. Odvolání proti rozhodnutí STK ČGF je v souladu se Soutěžním řádem možno podat k Výboru ČGF a proti jeho rozhodnutí pak k Rozhodčí komisi Českého olympijského výboru, jejíž rozhodnutí je konečné. V případě záměrného neodevzdání vzorku bez přesvědčivého zdůvodnění se však zdá být šance na úspěch v rámci odvolacích řízení minimální.

V otázce antidopingových povinností sportovci bohužel často doplácejí na nedostatečnou informovanost ze strany svého zastřešujícího sportovního svazu. Antidopingová pravidla jsou přísná a jejich neznalost může být pro kariéru nadějných hráčů fatální. Sportovní svaz by měl v souladu se Směrnicí zajistit, aby byl jeho členům přístupný alespoň aktuální Seznam zakázaných látek a metod.

Více informací k dopingu najdete na: www.antidoping.cz
Hráči PGA TOUR pak na: http://www.pgatour.com/news/2013/01/30/doping.html
http://www.drugfreesport.com/rec/files/clientforms/2013Anti-DopingManual_1.pdf

 

Mgr. Liběna Vondráčková, LL.M.
advokátní kancelář Bubník Myslil & Partners

.