ČGF – granty pro nejlepší české hráče

21.01.2014 | ČGF - Luboš Klikar | publikováno v rubrice Novinky
A A A

Vedení České golfové federace se od tohoto roku rozhodlo podpořit nejlepší české hráče – bez ohledu na jejich status amatéra či profesionála – a poskytnout jim transparentní formou grantů částečné finanční kompenzace za jimi vynaložené náklady na startovné v turnajích, cestování, přípravu, trenéry aj.

Podpora bude poskytnuta jen hráčům, kteří řádně a ve stanovené lhůtě o grant požádají a předloží všechny požadované dokumenty k posouzení Grantové komisi ČGF. Žádat mohou amatérští i profesionální hráči, kteří nejsou ve výkonu disciplinárního trestu a splní níže uvedené podmínky.

 

GRANT PRO ROK 2014

1. Podmínky pro podání žádosti o grant na rok 2014
Žadatel musí v roce 2014 splňovat následující podmínky:

Amatér – člen Rozvojové skupiny Tréninkového systému ČGF nebo člen Výkonnostní skupiny Tréninkového systému ČGF nebo potencionální člen některé z výše uvedených skupin, který se připravuje individuálně (např. studium v zahraničí apod.)

Profesionál - držitel hrací karty (i částečné) některé evropské profesionální tour minimálně od úrovně satelitní tour (Pro Tour, Alps Tour, LET Access Tour aj.)

 

2. Požadované náležitosti pro řádné podání žádosti o grant
vyplnění oficiálního formuláře – ke stažení zde

dodání těchto požadovaných příloh:

 • tréninkový plán na sezónu 2014
 • turnajový plán na sezónu 2014
 • předpokládaná kalkulace na sezónu 2014 (výdaje na turnaje a tréninkovou přípravu)

 

3. Termín pro podávání žádostí o grant

Žádost musí být podána nejpozději do 14. března 2014 do 12,00 hod., tedy týden před konáním jarní konference ČGF, která schvaluje rozpočet ČGF, buď elektronicky na mail czechteams@cgf.cz, nebo poštou na adresu Petr Šavrda, Česká golfová federace, Erpet Golf Centrum, Strakonická 2860/4, 150 00 Praha 5 – Smíchov

 

4. Povinnosti úspěšného žadatele vůči ČGF

Amatér - účastnit se reprezentačních akcí, pokud na ně bude ČGF nominován (především MS či ME); účastnit se turnaje Sever vs. Jih / Východ vs. Západ, pokud bude nominován; dodržovat Povinnosti člena Tréninkového systému ČGF a nominovaného reprezentanta

Profesionál – zúčastnit se turnaje Sever vs. Jih / Východ vs. Západ, pokud bude o tuto účast ČGF požádán; zúčastnit se jedné další sportovně společenské akce pořádané ČGF (např. turnaj pro média); aktivně se zapojit do projektu Golf do škol formou minimálně jedné účasti na předem určené akci; zúčastnit se dvou tréninkových dnů Regionálního tréninkového centra (jednou v Praze a jednou na Moravě) za účelem motivace mladých talentovaných hráčů; prezentovat ČGF jako svého partnera v médiích a formou loga i na svém oblečení nebo vybavení

Pozn.: Všechny účasti na výše zmíněných akcích budou s hráči včas komunikovány, aby je neomezovaly v jejich turnajovém a tréninkovém programu v sezóně.

 

5. Podmínky pro přidělení grantu

 • Splnění podmínek pro žadatele o grant - viz bod 1
 • Řádně podaná žádost o grant včetně všech požadovaných náležitostí - viz bod 2
 • Dodržení termínu podání žádosti - viz bod 3
 • Podepsání smlouvy o přijetí grantu a o povinnostech z toho plynoucích - viz bod 4
 • Dodání vyúčtování k termínům pro vyplacení grantu - viz bod 8

 

6. Celková částka grantu na rok 2014

 • Celková částka grantu navržená k rozdělení v roce 2014 činí 1.500.000,- Kč
 • Tato částka podléhá schválení na jarní konferenci ČGF v sobotu 22. března 2014

 

7. Termín vyhodnocení přijatých žádostí

 • Vyhodnocení žádostí bude následovat ihned po skončení termínu pro podání žádostí
 • Oznámení o přidělení grantu a jeho výši bude zveřejněno nejpozději do dvou týdnů po skončení jarní konference ČGF, tj. do pátku 4. dubna 2013 do 12.00 hod.

 

8. Termín vyplacení grantu

Vyplacení grantu bude provedeno po předložení vyúčtování ve dvou etapách:

 • 50% do 31. července 2014
 • 50% do 30. listopadu 2014

 

 

.