Anatomie a kompozice golfového hřiště

09.12.2010 | Ivan Paggio | publikováno v rubrice Novinky
A A A

Golf Club Praha vydal publikaci o anatomii a kompozici golfových hřišť  architekta Jaroslav Nováka. Publikace představuje jednotlivé komponenty a jejich kompozici při stavbě golfového hřiště. Jde o první učebnici tohoto druhu u nás. Titul je určen architektům a urbanistům jako pomocník při výstavě golfového  hřiště. Počte si v ní ale i golfista, kterému napoví proč je golfové hřiště postaveno zrovna takto. Znalost zákonitostí stavby hřiště napomůže hráči při strategii hry.

Jaroslav Cyril Novák  (na snímku vpravo)  je historicky spjat s Golf Clubem Praha, který je hrdým vydavatelem této významné publikace. Autor se účastnil všech bojů o existenci hřišť GC Praha v Klánovicích a v Motole. Za tuto činnost byl na nedávné konferenci vyznamenám Zlatý odznakem GCP.  Publikace měla předpremiéru ukázkami v časopise ForGolf, kde dva roky vycházela na pokračování a setkala se s příznivým čtenářským ohlasem.

Informace o dostupnosti publikace  na www.golfarch.cz

 


Recenze:

DOBRÁ ZPRÁVA … i pro čtenáře FOR GOLFU,
na jehož stránkách po dva roky vycházely ukázky z vybraných kapitol. Tak bych označil vydání první souborné publikace o golfových hřištích („nejen pro architekty & urbanisty“, jak zní její podtitul, odkazující na původní poslání – vysokoškolská skripta). Přivítají jej určitě i mnozí z těch, kteří se v poslední době naší redakce opakovaně dotazovali, zda se obdobný počin neplánuje. Jsem (zcela výjimečně) potěšen, že nás v této věci někdo předběhl. Golf Club Praha tak, tentokrát v osvětové roli vydavatele, učinil formou, kterou považuji za mimořádně šťastnou …

Zdaleka mi totiž nejde jen o čtenáře časopisu. Ze své praxe mezinárodního rozhodčího i jako školitel našich domácích rozhodčích si velmi dobře uvědomuji nikdy nekončící potřebu vysvětlovat a objasňovat všem golfistům nejen Pravidla hry, ale i její historické kořeny, vývojové souvislosti a posuny v názorech na klíčové jevy, s nimiž se na hřišti mohou setkat. Kniha je plná křížových odkazů, glos i faktografických údajů, umožňujících z nejrůznějších stran nahlédnout a pochopit i relativně složité vazby, které vznik a další osudy hřišť podmiňují a celou dobu jejich trvání provázejí.

Dva stěžejní díly se zabývají otázkami Z jakých částí se hřiště skládají – a jakými zásadami se tato skladba řídí? Je však třeba zmínit neméně zajímavé apendixy i díl třetí, v němž si na své přijdou jak milovníci golfové historie, zájemci o „vnitřní pohled“ na problematiku motolského a klánovického hřiště GCP, stejně jako všichni, kdo s oblibou vyhledávají zahraniční golfové kuriozity. Užitečným pomocníkem čtenářům golfové literatury v anglickém jazyce bude úcyhodně obsáhlý bibliografický přehled použitých a doporučených pramenů, usnadňující další studium oboru.

Uspořádání publikace je přehledné, orientace v ní relativně snadná – jakkoli jde o náročný, maximálně komprimovaný text. Na štěstí pro „laického“ čtenáře je autor schopen odlehčit tu a tam i jinak nezáživné téma – vypointovat jej zajímavým postřehem, personálním odkazem, dešifrovanou jazykovou hříčkou či „historkou z natáčení“. I v tom vidím příčinu příznivého čtenářského ohlasu na pilotní díly seriálu.

Jaroslav C.Novák je pravidelným spolupracovníkem naší redakce. Na stránky časopisu vstoupil razantním provoláním „Všichni jsme jen samouci…“ (FG č.6/2009), v němž bryskně analyzoval naši golfovou scénu včetně role architektů, které lze – mezi golfisty – spočítat na prstech… Vzápětí po tom, co sebekriticky odsoudil amatérské přístupy vlastní generace, pustil se do zpracovávání tohoto obšírného tématu. Činí to velmi profesionálně: systematicky a důkladně. Zřetelně bohatým zázemím jsou mu – kromě architektonického vzdělání a praxe – též vědeckopedagogická zkušenost, neskrývané anglofilství a v neposlední řadě i celoživotní láska ke golfu… Dovedete si představit lepší předpoklady?

Michael JON – šéfredaktor časopisu FOR GOLF


VÍCE NEŽ JEN SKRIPTA …

Publikaci Golfová hřiště (nejen) pro architekty & urbanisty považuji za mnohem důležitější událost, než je deklarované vydání „skript“ – a to hned z několika důvodů. Předně je to poprvé, kdy se českému čtenáři dostává do rukou přehledně uspořádaný a přitom velmi rozsáhlý soubor informací o golfu z naprosto odlišného zorného úhlu, než je relativně často probíraná herní stránka tohoto sportu. Výstavba hřišť je přitom klíčovým faktorem úspěšnosti celého sportovně ekonomického odvětví, jehož rostoucí popularita v naší zemi je mimo jakoukoli pochybnost. O úspěšnosti tohoto komplexu volnočasových aktivit bude zcela jistě rozhodovat kvalita. Ta však, v období překotného zakládání golfových hřišť u nás – až na výjimky – zatím chyběla. Proto v první řadě oceňuji osvětovou roli předložené práce …

Z metodického hlediska jde o přehledný „výklad“, postupující od jednoduššího ke složitějšímu – což zdařile vystihuje členění do dvou základních částí – analytické a syntetické. V první se autor zabývá vyčerpávajícím rozborem všech dílčích prvků a jevů, ze kterých se golfové dráhy skládají a s nimiž se můžeme na hřištích setkat. Druhá část je věnována kompozičním otázkám, tj. formám, jakými jsou hřiště – jako jedinečné celky – tvůrčím způsobem koncipována. Oběma částmi prolínají četné odkazy na Pravidla golfu (R&A) i Systém hodnocení hřišť (USGA). Aniž by se zabíhalo do detailů, je tak čtenáři zprostředkován plastický obraz o významu každého elementu i jeho místa (důležitosti a váhy) ve složitém procesu normování hřišť.

Na samostatnou studii by vydaly dva „historické“ apendixy: Klasické jamky, provázející první část – a Klasická hřiště, tvořící doprovod části druhé. Každému vážnému zájemci mohou být dobrým vodítkem pro další studium i ukazatelem směru, jímž se lze dále vydat. V zásadě totéž platí o mimořádně obsažné – třetí části práce. Mezi Přílohami nalézáme nejen „jmenný index“ architektů z období Golden Age, ale i 2 případové studie a četné odkazy na řadu zajímavostí ze světových hřišť, včetně linek na příslušné webové stránky.

Závěrem s potěšením konstatuji, že publikace je nejen ve věcném, ale i filosofickém souladu s duchem, v němž připravujeme budoucí golfové profesionály v seminářích, pořádaných PGAC, jakož i s mojí vlastní praxí ve Five Star Golf Academy. Poučení v ní, jak nepochybuji, najdou nejen budoucí architekti, zahradní architekti a další projektanti, ale i posluchači specializovaných kursů pro rozhodčí, greenkeepery, intendanty a maršály golfových hřišť. Věřím, že neméně objevná bude pro každého zvídavého golfistu.

Mgr. Petr Němec – Master Professional, Vicepresident PGA Česká republika